20.6. Kernelgépek

A neurális hálók tárgyalása után maradt egy dilemmánk. Az egyrétegű hálóknak nagyon egyszerű és hatékony tanulási algoritmusuk van, de nagyon korlátozott a kifejezőképességük, csupán lineáris döntési határokat képesek megtanulni a bemeneti térben. Másrészt a többrétegű hálók sokkal kifejezőbbek – általános nemlineáris függvényeket képesek reprezentálni –, de a rengeteg lokális minimum jelenléte, illetve a sokdimenziós súlytér miatt nagyon nehéz a tanításuk. Ebben az alfejezetben egy relatíve új tanulómódszer családot fedezünk fel, az úgynevezett szupport vektor gépeket (support vector machines, SVM), vagy általánosabban a kernelgépeket (kernel machines). Bizonyos fokig a kernelgépek a két oldal legjobb tulajdonságait egyesítik. Azaz ezek a módszerek hatékony tanítási algoritmusokat alkalmaznak, ugyanakkor képesek bonyolult, nemlineáris függvények reprezentálására.

A kernelgépek teljes mélységű tárgyalása meghaladja ennek a könyvnek a kereteit, de a fő gondolatot egy példán keresztül illusztráljuk. A 20.27. (a) ábra egy kétdimenziós bemeneti teret mutat, amelyet az x = (x1, x2) attribútumok írnak le. A pozitív példák (y = +1) egy kör alakú rész belsejében, a negatív példák (y = –1) azon kívül helyezkednek el. Nyilvánvaló, hogy a probléma megoldására nem létezik lineáris szeparátor. Tegyük fel, hogy valamilyen számított tulajdonságok segítségével új formára hozzuk a példákat – azaz az összes bemeneti x vektort leképezzük a tulajdonságértékekből formált új, F(x) vektorra. A példában használjuk a következő három tulajdonságot:

Rövidesen látni fogjuk, hogy honnan vesszük ezeket a tulajdonságokat, de most csak nézzük meg azt, hogy mi is történt. A 20.27. (b) ábra mutatja az adatokat az új, a tulajdonságok által definiált háromdimenziós térben: ebben a térben lineárisan szeparálhatók! Ez a jelenség eléggé általános: ha az adatokat megfelelően sokdimenziós térbe képezzük le, akkor mindig lineárisan szeparálhatók lesznek. Itt mi csak három dimenziót használtunk,[208] de ha N pontunk van – akkor speciális esetek kivételével –, egy N – 1 vagy ennél magasabb dimenziós térben a pontok mindig lineárisan szeparálhatók lesznek (lásd 20.21. feladat).

20.27. ábra - (a) Egy kétdimenziós tanító halmaz, amelyben a pozitív példákat fekete, a negatívakat fehér körök jelölik. Az (a) Egy kétdimenziós tanító halmaz, amelyben a pozitív példákat fekete, a negatívakat fehér körök jelölik. Az valódi elválasztó határt is bejelöltük. (b) Ugyanazok az adatok az háromdimenziós térbe való leképezés után. Az (a) ábrán látható kör alakú döntési határ a háromdimenziós térben lineáris döntési felületbe ment át. valódi elválasztó határt is bejelöltük. (b) Ugyanazok az adatok az (a) Egy kétdimenziós tanító halmaz, amelyben a pozitív példákat fekete, a negatívakat fehér körök jelölik. Az valódi elválasztó határt is bejelöltük. (b) Ugyanazok az adatok az háromdimenziós térbe való leképezés után. Az (a) ábrán látható kör alakú döntési határ a háromdimenziós térben lineáris döntési felületbe ment át. háromdimenziós térbe való leképezés után. Az (a) ábrán látható kör alakú döntési határ a háromdimenziós térben lineáris döntési felületbe ment át.
(a) Egy kétdimenziós tanító halmaz, amelyben a pozitív példákat fekete, a negatívakat fehér körök jelölik. Az valódi elválasztó határt is bejelöltük. (b) Ugyanazok az adatok az háromdimenziós térbe való leképezés után. Az (a) ábrán látható kör alakú döntési határ a háromdimenziós térben lineáris döntési felületbe ment át.

Ennyi az egész? Egyszerűen létrehozunk egy nagy halom számított tulajdonságot, és a megfelelő sokdimenziós térben megkeressük a lineáris szeparátort? Sajnálatos módon nem ilyen egyszerű. Emlékezzünk, hogy a d dimenziós térben a lineáris szeparátort egy d paraméteres egyenlet határozza meg, így aztán az a veszély fenyeget, hogy ha d N (ahol N az adatpontok száma), akkor könnyen túlilleszkedhetünk az adatokra. (Ez ahhoz hasonló, mint amikor egy magas fokszámú polinommal túlillesztünk adatokat, ahogy ezt a 18. fejezetben tárgyaltuk.) Ezen okból a kernelgépek rendszerint az optimális lineáris szeparátort találják meg. Azt nevezzük optimálisnak, amelynek legnagyobb a tartaléka (margin): a lineáris szeparátor és a pozitív példák között az egyik oldalon, illetve a lineáris szeparátor és a negatív példák között a másikon. (Lásd 20.28. ábra.) A számítógépes tanulás elmélet módszereit (lásd 18.5. alfejezet) használva megmutatható, hogy ez a szeparátor az új példák robusztus általánosítására nézve nagyon jó tulajdonságokkal rendelkezik.

20.28. ábra - Az első két dimenzióra vetített közelkép: a 20.27. (b) ábra optimális szeparátora. A szeparátort vastag vonallal jelöltük, a hozzá legközelebbi pontokat – a szupport vektorokat – bekarikáztuk. A tartalék nem más, mint a pozitív és negatív példák közti elválasztó sáv szélessége.
Az első két dimenzióra vetített közelkép: a 20.27. (b) ábra optimális szeparátora. A szeparátort vastag vonallal jelöltük, a hozzá legközelebbi pontokat – a szupport vektorokat – bekarikáztuk. A tartalék nem más, mint a pozitív és negatív példák közti elválasztó sáv szélessége.

Hogyan találjuk meg ezt a szeparátort? Kiderül, hogy ez egy kvadratikus programozással (quadratic programming) megoldható optimalizálási feladat. Tegyük fel, hogy xi példáink vannak, az osztálybasorolásuk yi = ±1, és a bemeneti térben optimális szeparátort akarunk találni. Ekkor a megoldandó kvadratikus programozási feladat azon paraméterértékek megtalálása, amelyek az αi ≥ 0 és Σiαi yi = 0 korlátozó feltételek mellett maximálják a következő kifejezést:

Fontos

Bár ennek a kifejezésnek a deriválása nem nagyon fontos pontja a történetnek, de azért van két lényeges tulajdonsága. Először is a kifejezésnek egyetlen, globális maximuma van, ami hatékonyan megtalálható. Másodszor az adatok kizárólag pontpárok skalárszorzataként jelennek meg a kifejezésben. Ez a második tulajdonság magára a szeparátorra is igaz, ha az optimális αi-ket kiszámítottuk, akkor:

Az ezen egyenlettel definiált optimális szeparátor utolsó fontos tulajdonsága az, hogy az egyes adatpontokkal asszociált αi súlyok mind nullák, kivéve a szeparátorhoz legközelebb eső pontokat – ezeket nevezzük szupport vektoroknak (support vector). (Azért nevezzük így őket, mert ők „tartják” a szeparáló síkot.) Mivel rendszerint jóval kevesebb szupport vektor van, mint adatpont, ezért az optimális szeparátort meghatározó tényleges paraméterszám rendszerint jóval kisebb N-nél.

Rendszerint nem várhatjuk el, hogy lineáris szeparátort találjunk az x bemeneti térben, de könnyen belátható, hogy a sokdimenziós F(x) tulajdonságtérben találhatunk lineáris szeparátorokat. Ennek érdekében a (20.17) egyenletben xi · xj-t egyszerűen kicseréljük F(xi) · F(xj)-re. Ez önmagában nem túlzottan figyelemre méltó – x kicserélése F(x)-re bármely tanuló algoritmusban elérné a kívánt hatást –, de a skalárszorzatnak van néhány érdekes tulajdonsága. Az F(xi) · F(xj) gyakran kiszámítható anélkül, hogy először kiszámítanánk minden pontra F-et. A (20.16) egyenlettel definiált háromdimenziós tulajdonságtér példánkban némi algebrai átalakításokkal megmutatható, hogy:

F(xi) · F(xj) = (xi · xj)2

Az (xi · xj)2 kifejezést kernelfüggvénynek (kernel function) nevezzük, és K(xi, xj)-vel jelöljük. A kernelgépek szempontjából ez egy olyan függvény, amely pontpárokra alkalmazható avégett, hogy valamilyen tulajdonságtérben kiszámítsuk a skalárszorzatukat. Ennek megfelelően újrafogalmazhatjuk állításunkat: a (20.17) egyenletben xi · xj-t egyszerűen kicserélve a K(xi, xj) kernelfüggvényre, a sokdimenziós F(x) tulajdonságtérben találhatunk lineáris szeparátorokat. Így a tanulást a sokdimenziós térben végezhetjük, de csupán kernelfüggvények értékét kell kiszámítanunk, nem kell az öszszes pontra a tulajdonságok teljes készletét kiszámítani.

Fontos

A következő lépés – aminek most már kézenfekvőnek kell lennie – az, hogy meglássuk, a K(xi, xj) = (xi · xj)2 kernelben nincs semmi különleges. Ez egy bizonyos sokdimenziós tulajdonságtérnek felel meg, de más kernelfüggvények más tulajdonságterekkel vannak kapcsolatban. A Mercer-tétel (1909) azt mondja ki, hogy bármely „ésszerű”[209] kernelfüggény megfelel valamilyen tulajdonságtérnek. Ez a tulajdonságtér még egész ártatlannak látszó kernelek esetén is nagyon nagy lehet. Például a K(xi, xj) = (1 + xi · xj)d polinomiális kernel (polynomial kernel) egy olyan tulajdonságtérnek felel meg, amelynek dimenziója d-ben exponenciális. Ha a (20.17) egyenletben ilyen kerneleket használunk, akkor hatékonyan kereshetünk lineáris szeparátorokat sok milliárd (vagy egyes esetekben végtelen) dimenziós terekben. Az eredményként kapott lineáris szeparátorokat visszavetítve az eredeti bemeneti térbe, a pozitív és negatív példákat elválasztó tetszőlegesen tekervényes, nemlineáris határfelületeket kaphatunk.

Említettük az előző részben, hogy a kernelgépek kiemelkedően teljesítenek a kézírásos számjegyek felismerésében, de gyorsan felhasználják őket más alkalmazásokhoz is, különösen olyanokhoz, ahol sok bemeneti tulajdonság van. Ennek a folyamatnak részeként számos új kernelt dolgoztak ki, amelyek karakterfüzérekre, fákra és más nemnumerikus adattípusokra alkalmazhatók. Az is megfigyelhető, hogy a kernelmódszer nemcsak optimális szeparátorok keresésére alkalmas, hanem bármely olyan algoritmusra, amely úgy átalakítható, hogy csak adatpontpárok skalárszorzatát használja, mint a (20.17), illetve (20.18) egyenlet. Amint ezt sikerült megtennünk, a skalárszorzat kicserélhető egy kernelfüggvényre, és elkészítettük az algoritmus kernelesített (kernelized) változatát. Ez az átalakítás többek közt a k-legközelebbi-szomszéd algoritmusra és a perceptron tanulásra is könnyen elvégezhető.[208] Az olvasó felfedezheti, hogy elég lett volna csupán f1 és f2 használata, de a 3D leképezés jobban illusztrálja az ötletet.

[209] Itt ésszerű alatt azt értjük, hogy a kij = K(xi, xj) mátrix pozitív definit; lásd A) függelék.