17.4. Részlegesen megfigyelhető Markov döntési folyamatok

A Markov döntési folyamatok leírása a 17.1. alfejezetben feltételezte, hogy a környezet teljesen megfigyelhető (fully observable). E mellett a feltételezés mellett az ágens mindig tudja, hogy melyik állapotban van. Ez együttesen az állapotátmenet-modell Markov-tulajdonságának a feltevésével azt eredményezi, hogy az optimális eljárásmód csak az aktuális állapottól függ. Amikor a környezet csak részlegesen megfigyelhető (partially observable), a helyzet nem ennyire átlátható. Az ágens nem tudja feltétlenül, hogy melyik állapotban is van, így nem hajthatja végre az adott állapothoz javasolt π(s) cselekvést. Továbbá, egy s állapot hasznossága és az s-beli optimális cselekvés nemcsak s-től függ, hanem attól is, hogy az ágens mennyit tud, amikor s-ben van. Ebből kifolyólag a részlegesen megfigyelhető MDF-eket (RMMDF) (partially observable MDPs, POMDPs) általában sokkal nehezebb dolgoknak tartják, mint a hagyományos MDF-eket. Az RMMDF-ek azonban nem megkerülhetők, mivel a valódi világ is egy RMMDF.

Példaként gondoljuk át újra a 17.1. ábra 4 × 3-as világát, de most tegyük fel, hogy az ágensnek egyáltalán nincsenek érzékelői, és elképzelése sincs arról, hogy hol lehet. Pontosabban, tegyük fel, hogy az ágens kezdeti állapota egyenlő valószínűséggel valamelyike a kilenc nem végállapotnak (17.8. (a) ábra). Világos, hogz ha az ágens tudná, hogy (3, 3)-ban van, akkor Jobbra mozgást hajtana végre; ha tudná, hogy (1, 1)-ben van, akkor Fel mozogna; de mivel bárhol lehet, mit is kellene tennie? Egy lehetséges válasz, hogy az ágensnek először olyan cselekvéseket kell végrehajtani, amelyek csökkentik a bizonytalanságát, és csak ezután kell megpróbálni a +1 kijárat felé tartani. Például ha az ágens öt alkalommal Balra mozgást hajt végre, akkor igen valószínű, hogy a bal oldali falnál van (17.8. (b) ábra). Ezután öt alkalommal Fel mozgást hajt végre, akkor igen valószínű, hogy a felső falnál van, valószínűleg a bal felső sarokban (17.8. (c) ábra). Végül öt Jobbra mozgást hajt végre, ekkor jó eséllyel – körülbelül 77,5%-kal – eléri a +1 kijáratot (17.8. (d) ábra). A Jobbra mozgás ezt követő folytatása az esélyét 81,8%-ra növeli. Ez az eljárásmód így meglepően biztonságos, de ebben az esetben az ágens igen lassan éri el a kijáratot, és a várható hasznossága csupán 0,08 körül van. Az optimális eljárásmód, amit hamarosan leírunk, sokkal jobban teljesít.

17.8. ábra - (a) Az ágens elhelyezkedésének kezdeti valószínűségi eloszlása. (b) Ötszöri Balra mozgás után. (c) Ötszöri Fel mozgás után. (d) Ötszöri Jobbra mozgás után.
(a) Az ágens elhelyezkedésének kezdeti valószínűségi eloszlása. (b) Ötszöri Balra mozgás után. (c) Ötszöri Fel mozgás után. (d) Ötszöri Jobbra mozgás után.

Az RMMDF-ek kezeléséhez először is megfelelően kell őket definiálni. Egy RMMDF-nek az elemei ugyanazok, mint egy MDF-nek – egy T(s, a, s′) állapotátmenet-modell és egy R(s) jutalomfüggvény –, de van egy O(s, o) megfigyelési modellje (observational model) is, ami az s állapotban az o megfigyelés érzékelésének a valószínűségét adja meg.[173] Például az érzékelő nélküli ágensünknek csak egyetlen megfigyelése van (az üres megfigyelés), ami minden állapotban 1 valószínűséggel bekövetkezik.

A 3. és 12. fejezetben nemdeterminisztikus és részlegesen megfigyelhető tervkészítési problémákat tanulmányoztunk, és megállapítottuk, hogy a hiedelmi állapot (belief state) – az aktuális állapotok halmaza, amelyekben az ágens lehet – kulcsfogalom a megoldások leírására és kiszámítására.

Az RMMDF-ekben a fogalmat kissé finomítjuk. Egy b hiedelmi állapot most egy valószínűség-eloszlás lesz az összes lehetséges állapot felett. Például a 17.8. (a) ábra kezdeti hiedelmi állapota úgy írható, hogy . A b hiedelmi állapot által az aktuális i állapothoz rendelt valószínűséget b(s)-sel jelöljük. Az ágens úgy számíthatja ki a jelenlegi hiedelmi állapotát, mint egy feltételes eloszlást az aktuális állapotok felett, az eddigi megfigyelések és cselekvések sorozatának ismeretében. Ez lényegében a szűrési (filtering) feladat (lásd 15. fejezet). A rekurzív szűrési alapegyenlet (lásd (15.3) egyenlet a 15.2.1. szakasz - Szűrés és előrejelzés részben) megmutatja, hogy hogyan számolhatjuk ki az új hiedelmi állapotot az előző hiedelmi állapotból és az új megfigyelésből. Az RMMDF-eknél a jelölés eltérő, és meg kell gondolni még a cselekvést is, de az eredmény lényegében ugyanaz. Ha b(s) volt az előző hiedelmi állapot, és az ágens az a cselekvést hajtja végre és az o megfigyelést érzékeli, akkor az új hiedelmi állapot a következő:

ahol a egy normalizációs konstans, ami a hiedelmi állapot 1-re összegzését biztosítja. Ezt az egyenletet úgy rövidíthetjük, hogy b′ = ELŐRE(b, a, o).

Fontos

A RMMDF-ek megértéséhez szükséges lényegi meglátás pedig ez: az optimális cselekvés csak az ágens aktuális hiedelmi állapotától függ. Így az optimális eljárásmód leírható a hiedelmi állapotok cselekvésekre történő π*(b) leképzésével. Ez nem függ az ágens aktuális állapotától, amiben tartózkodik. Ez hasznos tulajdonság, mivel az ágens nem ismeri az aktuális állapotát; csupán a hiedelmi állapotát. Ekkor egy RMMDF ágens döntési ciklusa a következő:

  1. Adott jelenlegi b hiedelmi állapot esetén hajtsuk végre az a = π* (b) cselekvést.

  2. Fogadjuk az o megfigyelést.

  3. Állítsuk a jelenlegi állapothiedelmet ELŐRE(b, a, o)-ra, és ismételjük meg a ciklust.

Most úgy gondolhatunk az RMMDF-ekre, mint amelyek keresést igényelnek a hiedelmi állapotok terében, pontosan úgy, ahogy az érzékelő nélküli és az eshetőségi problémákra vonatkozó módszerek a 3. fejezetben. A fő különbség az, hogy az RMMDF hiedelmi állapot tere folytonos, mivel egy RMMDF hiedelmi állapot egy valószínűségi eloszlás. Például a hiedelmi állapot a 4 × 3-as világ esetében egy pont a 11 dimenziós folytonos térben. Egy cselekvés megváltoztatja a hiedelmi állapotot is, nemcsak a fizikai állapotot, így kiértékelése aszerint az információ szerint történik, amit a cselekvés eredményeként az ágens megszerez. Az RMMDF-ekbe ezért beletartozik az információ értéke is (16.6. alfejezet) mint a döntési probléma egy komponense.

Nézzük meg tüzetesebben a cselekvések kimenetelét. Nevezetesen, számítsuk ki annak valószínűségét, hogy az ágens a b hiedelmi állapotból a b′ hiedelmi állapotba jut az a cselekvés végrehajtása után. Ekkor, ha ismernénk a cselekvést és a bekövetkező megfigyelést, akkor a (17.11) egyenlet a hiedelmi állapot egy determinisztikus frissítését adná: b′ = ELŐRE(b, a, o). Természetesen a bekövetkező megfigyelés még nem ismert, így az ágens a számos lehetséges hiedelmi állapot egyikébe, b′-be kerülhet az előforduló megfigyelés függvényében. Az o érzékelésének valószínűsége, feltéve hogy a b′ hiedelmi állapotban az a cselekvés került végrehajtásra, az összes olyan saktuális állapot feletti összegzéssel adódik, amelyeket az ágens elérhet:

Jelölje τ(b, a, b′) annak a valószínűségét, hogy b-ből b′-be jutunk egy a cselekvéssel. Ennek felhasználásával ekkor

ahol P(b′|o, a, b) 1, ha b′ = ELŐRE(b, a, o), egyébként pedig 0.

Fontos

A (17.2.) egyenletet felfoghatjuk egy állapotátmenet-modellnek a hiedelmi állapot térben. Definiálhatunk egy jutalomfüggvényt is a hiedelmi állapotokra (azaz azon aktuális állapotok várható jutalmát, amelyekben az ágens lehet):

Így láthatóan τ(b, a, b′) és ρ(b) együtt egy megfigyelhető MDF-et definiál a hiedelmi állapotok terén. Továbbá megmutatható, hogy egy π*(b) optimális eljárásmód erre az MDF-re, szintén optimális eljárásmód az eredeti RMMDF-re. Máshogy fogalmazva, egy RMMDF megoldása a fizikai állapottérben redukálható egy MDF megoldására a hozzá tartozó hiedelmi állapot térben. Ez a tény talán kevésbé meglepő, arra gondolva, hogy a hiedelmi állapot definíció szerint az ágens számára mindig megfigyelhető.

Vegyük észre, hogy bár az RMMDF-eket sikeresen redukáltuk az MDF-ekre, a kapott MDF-eknek folytonos (és általában sokdimenziós) állapotterük van. A 17.2. és 17.3. alfejezetekben leírt algoritmusok egyike sem alkalmazható közvetlenül ilyen MDF-ekre. Kiderült, hogy az érték- és eljárásmód-iterációnak kifejleszthetők olyan változatai, amelyek folytonos állapotú MDF-ekre is alkalmazhatók. Az alapötlet az, hogy egy π(b) eljárásmód reprezentálható a hiedelmi állapot tér olyan részeinek egy halmazaként, amelyek mindegyikéhez egy adott optimális cselekvés tartozik.[174] Az értékfüggvény b különböző lineáris függvényét rendeli az egyes térrészekhez. Minden érték- és eljárásmód-iterációs lépés finomít a térrészek határain, és új térrészeket vezethet be.

Az algoritmus részletei meghaladják a könyv kereteit, de megadjuk a megoldást az érzékelőmentes 4 × 3-as világra. Az optimális eljárásmód a következő:

[Balra, Fel, Fel, Jobbra, Fel, Fel, Jobbra, Fel, Fel, Jobbra, Fel, Jobbra, Fel, …]

Az eljárásmód egy sorozat, mivel ez a probléma determinisztikus a hiedelmi állapotok terében – nincsenek megfigyelések. Azt a „trükköt” alkalmaztuk, hogy az ágens egyetlen Balra mozgással biztosítja, hogy nincs (4, 1)-ben, azért, hogy aztán meglehetős biztonsággal mozoghasson Fel és Jobbra a +1 kijárat eléréséhez. Az ágens a +1 kijáratot 86,6% gyakorisággal éri el, és sokkal gyorsabban, mint az alfejezet elején megadott eljárásmód esetén, így a várható hasznossága 0,38, szemben az előző 0,08-as értékével.

Bonyolultabb RMMDF-eknél, amikor megfigyelések is vannak, nagyon nehéz (valójában PSPACE-beli – azaz valóban nagyon nehéz) közelítőleg optimális eljárásmódokat találni. A problémák néhány tucat változóval gyakran kivitelezhetetlenek. A következő alfejezet egy eltérő közelítő módszert ír le RMMDF-ek megoldására, ami az előrenéző keresésen alapul.[173] A megfigyelési modell alapvetően azonos az időbeli folyamatok érzékelő modelljével (sensor model) a 15. fejezetből. Ahogyan az MDF-ek jutalomfüggvényénél, a megfigyelési modell szintén függhet a cselekvéstől és a kimeneteli állapottól, de ez most sem egy alapvető változás.

[174] Bizonyos RMMDF-ekre az optimális eljárásmódhoz végtelen számú térrész tartozik, így az egyszerű térrészek listája megközelítés nem működik, és ötletesebb módszerek szükségesek még egy közelítés megtalálásához is.