15.1. Idő és bizonytalanság

A valószínűségi következtetésre szolgáló technikáinkat változatlan (static) világok esetén fejlesztettük ki, amelyekben minden egyes valószínűségi változónak egyetlen rögzített értéke van. Például egy gépkocsi javításánál feltesszük, hogy ami meghibásodott, az a diagnosztizálás alatt is hibás marad; a feladatunk a gépkocsi állapotának kikövetkeztetése a megfigyelt bizonyítékokból, amelyek szintén változatlanok maradnak.

Most vegyünk fontolóra egy másféle problémát: egy cukorbeteg páciens kezelését. Akárcsak a gépkocsijavítás esetén, rendelkezünk bizonyítékokkal: a jelenlegi inzulinadagok, az élelmiszer-bevitel, a vércukorszint mérésének eredményei és egyéb testi tünetek. A feladat a páciens jelenlegi állapotának értékelése, beleértve az aktuális vércukorszintet és inzulinszintet. Ezeknek az információknak az alapján az orvos (vagy a páciens) döntést hoz a páciens élelmiszer-beviteli és inzulinadagjáról.

A gépkocsijavítás esetétől eltérően, itt a probléma dinamikai vonatkozásai alapvetőek. A vércukorszintek és méréseik idővel gyorsan változhatnak, amit befolyásol a páciens aktuális élelmiszer-bevitele és inzulinadagja, az anyagcsere aktivitása, a napszak és egyéb tényezők. Ahhoz, hogy a bizonyítékok időbeli alakulásából a jelenlegi állapotot megbecsüljük, és egy kezelés kimenetelét megjósoljuk, modelleznünk kell ezeket a változásokat.

Ugyanezek a szempontok számos más esetben is jelentkeznek, egy nemzet gazdasági aktivitásának közelítő és részleges statisztikák alapján történő követésétől, beszédszekvenciák zajos és többértelmű akusztikai mérésekből történő megértéséig. Adódik a kérdés: hogyan lehet az ezekhez hasonló dinamikai helyzeteket modellezni?

15.1.1. Állapotok és megfigyelések

Az alapvető megközelítés, amit követünk, hasonló a 10. fejezetben leírt szituációkalkulus alapjául szolgáló ötlethez: a változás folyamatát pillanatfelvételek sorozatának tekinthetjük, amelyek mindegyike egy adott pillanatban írja le a világ állapotát. Minden pillanatfelvétel vagy időpont (time slice) valószínűségi változók egy halmazát tartalmazza, amelyek némelyike megfigyelhető, némelyike pedig nem.

Az egyszerűség kedvéért a továbbiakban fel fogjuk tenni, hogy a változóknak ugyanaz a részhalmaza minden időpontban megfigyelhető (bár az elkövetkezőkben ez teljes mértékben sehol sem szükségszerű). A t időpillanatban nem megfigyelhető változók halmazának a jelölésére Xt-t fogjuk használni, és Et-t a megfigyelhető változók halmazának a jelölésére. A t időpontbeli megfigyelés Et = et az értékek valamely et halmazára.

Gondoljuk át a következő leegyszerűsített példát: tegyük fel, hogy egy titkos, földalatti létesítmény biztonsági őrei vagyunk. Szeretnénk tudni, hogy vajon aznap esik-e, de a külvilághoz való egyetlen hozzáférésünket az jelenti, hogy reggelenként látjuk, hogy az igazgató esernyővel vagy esernyő nélkül jön be. Minden egyes t napon az Et halmaz így egyetlen bizonyítékváltozót tartalmaz, az Ut-t (van-e esernyő), és Xt az Rt-t, az egyetlen állapotváltozót tartalmazza (esik-e). Más problémákhoz változók nagyobb halmaza tartozhat. A cukorbetegség példájában a bizonyítékváltozók lehetnek a MértVércukort és a Pulzusszámt, és az állapotváltozók lehetnek a Vércukort és a Gyomortartalomt.[156]

Az időpontok közötti intervallum szintén problémafüggő. A cukorbetegség követésénél az alkalmas intervallum inkább egy óra, mint egy nap. Ebben a fejezetben általában egy rögzített véges intervallumot tételezünk fel, ami azt jelenti, hogy az időpillanatok egész számokkal felcímkézhetők. Feltesszük, hogy az állapotsorozat t = 0-nál kezdődik; és jelentéktelen okokból feltesszük, hogy a bizonyítékok t = 1-nél kezdenek beérkezni, és nem t = 0-nál. Így az esernyős világot az R0, R1, R2, ... állapotváltozók és az U1, U2, ... bizonyítékváltozók reprezentálják. Az a : b jelölést fogjuk használni az egészek a-tól b-ig tartó sorozatának jelölésére (a határokat beleértve), és Xa:b jelöli a változók megfelelő halmazát Xa-tól Xb-ig. Például U1:3 az U1, U2, U3 változóknak felel meg.

15.1.2. Stacionárius folyamatok és a Markov-feltétel

Egy adott problémánál az állapotváltozók és a bizonyítékváltozók halmazának meghatározása után a következő lépés a változók közötti függőségek megadása. Követhetnénk a 14. fejezetben megállapított eljárást, valahogyan sorrendezve a változókat, és kérdéseket feltéve az elődöktől való feltételes függetlenségre, adott szülői halmaz esetén. Egy nyilvánvaló választás, hogy a változókat a természetes idősorrendjük szerint sorrendezzük, mivel az ok általában megelőzi a hatást, és a változókat lehetőleg az ok-okozati sorrendjük szerint vesszük.

Azonban hamar beleütközhetünk egy akadályba: a változók halmaza nem korlátos, mivel minden időpontra tartalmazza az állapot- és bizonyítékváltozókat. Valójában ez két problémát is felvet: (1) korlátlan számú feltételes valószínűségi táblát kell megadnunk minden változóra, minden időpillanatban; (2) ezek korlátlan számú szülőt tartalmazhatnának.

Az első problémát megoldja annak feltételezése, hogy a világ állapotának a változásait egy stacionárius folyamat (stationary process) okozza – azaz egy változási folyamat, amit olyan törvények határoznak meg, amik maguk nem változnak az idővel. (Ne keverjük össze a stacionaritást a statikussággal: egy statikus folyamatban maga az állapot nem változik.) Az esernyős világban ekkor a P(Ut|Szülők(Ut)) feltételes valószínűség, hogy az esernyő feltűnik, minden t-re azonos. A stacionaritás feltevésénél ezért csak egy „reprezentatív” időpillanathoz tartozó változók feltételes valószínűségeit kell megadnunk.

A második problémát, a potenciálisan végtelen számú szülő kezelését, az úgynevezett Markov-feltétel (Markov assumption) elfogadása oldja meg – azaz, hogy a jelenlegi állapot a korábbi állapotoknak csak véges történetétől függ. Ennek a feltevésnek eleget tévő folyamatokat elsőként Andrei Markov orosz matematikus tanulmányozta részletesen. Ezeket a folyamatokat Markov-folyamatoknak (Markov processes) vagy Markov-láncoknak (Markov chains) neveznek. (A Markov-folyamatok feloszthatók aszerint, hogy az állapottér folytonos vagy diszkrét, illetve hogy az idő folytonos vagy diszkrét. Markov-láncoknak a diszkrét idejű és/vagy diszkrét állapotterű Markov-folyamatokat nevezik – a ford.) A Markov-folyamatok különböző jellemzőkkel rendelkezhetnek; a legegyszerűbb az elsőrendű Markov-folyamat (first-order Markov process), amelyben a jelenlegi állapot csak az előző állapottól függ, és nem függ egyetlen korábbitól sem. Máshogy fogalmazva, egyetlen állapot ismeretére van szükség, hogy a jövő a múlttól feltételesen független legyen az állapot ismeretében. A jelölésünket felhasználva, a megfelelő feltételes valószínűségi állítás azt mondja ki, hogy minden t-re

P(Xt|X0:t–1) = P(Xt|Xt–1) (15.1)

Így egy elsőrendű Markov-folyamatban az állapotok időbeli változását leíró szabályokat teljes mértékben tartalmazza a P(Xt|X1–t) feltételes eloszlás, amit az elsőrendű folyamat állapotátmenet-modelljének (transition model) nevezünk.[157] A 15.1. ábra elsőrendű és másodrendű Markov-folyamatokhoz tartozó Bayes-hálóstruktúrákat mutat.

15.1. ábra - (a) Egy elsőrendű Markov-folyamathoz tartozó Bayes-hálóstruktúra. A reprezentált Markov-folyamatban az állapotot az Xt változók definiálják. (b) Egy másodrendű Markov-folyamat.
(a) Egy elsőrendű Markov-folyamathoz tartozó Bayes-hálóstruktúra. A reprezentált Markov-folyamatban az állapotot az Xt változók definiálják. (b) Egy másodrendű Markov-folyamat.

Az Xt állapotváltozók szüleinek a korlátozásán túl korlátoznunk kell az Et bizonyítékváltozók szüleit is. Tipikusan feltesszük, hogy a bizonyítékváltozók egy t időpillanatban csak az aktuális állapottól függnek:

P(Et|X0:t, E0:t–1) = P(Et|Xt) (15.2)

A P(Et|Xt) feltételes eloszlást érzékelő modellnek (sensor model) nevezik (vagy néha megfigyelési modellnek [observational model]), mivel leírja, hogy az „érzékelőket” – azaz a bizonyítékváltozókat – hogyan befolyásolja a világ aktuális állapota. Vegyük észre a függés irányát: a „nyíl” az állapottól az érzékelő értékére mutat, mivel a világ állapota okozza azt, hogy az érzékelők bizonyos értékeket vegyenek fel. Az esernyős világban például az eső okozza az esernyő feltűnését. (A következtetési folyamat természetesen a másik irányban halad; a modellezett függések iránya és a következtetés iránya közötti különbségtétel a Bayes-hálók egyik fő előnye.)

Az állapotátmenet-modellhez és az érzékelő modellhez még meg kell adnunk egy P(X0) a priori eloszlást a 0. időpontbeli állapotok felett. Ez a három eloszlás, kombinálva a (15.1) és a (15.2) egyenletekben megfogalmazott feltételes függetlenségi állításokkal, biztosítja számunkra a teljes együttes eloszlás meghatározását az összes változó felett. Bármely véges t-re azt kapjuk, hogy

A függetlenségi állítások egy nagyon egyszerű Bayes-hálóstruktúrának felelnek meg, ami az egész rendszert leírja. A 15.2. ábrán látható a háló struktúrája az esernyős példa esetén, beleértve az állapotátmenet- és az érzékelő modellekhez tartozó feltételes eloszlásokat.

Az ábrán lévő struktúra elsőrendű Markov-folyamat feltételezésen alapul, mivel feltesszük, hogy az eső valószínűsége csak attól függ, hogy az előző nap esett-e. Egy ilyen feltevésnek a helyénvalósága magától a tárgyterülettől függ. Az elsőrendű Markov-feltétel kimondja, hogy az állapotváltozók az összes olyan információt tartalmazzák, amely a következő időpontbeli valószínűség-eloszlások megadásához szükséges. Néha ez a feltevés pontosan teljesül – például ha egy részecske véletlen bolyongást (random walk) végez az x tengelyen, ±1-gyel változtatva meg a pozícióját minden időpontban, ekkor az x koordinátát használva állapotként, egy Markov-lánc adódik. Gyakran a feltevés csak közelítő, mint amikor az eső jóslása csak az alapján történik, hogy esett-e az előző napon. Két lehetséges javítás létezik, ha a közelítés túlságosan pontatlannak bizonyul:

  1. A Markov-folyamat rendjének a megnövelése. Például létrehozhatnánk egy másodrendű modellt, felvéve egy Esőt–2-t mint az Esőt szülőjét, ami lehet, hogy valamivel pontosabb predikciót adna (például Palo Altóban nagyon ritkán esik több mint két napig egyfolytában).

  2. Az állapotváltozók halmazának megnövelése. Például felvehetnénk az Évszaktváltozót, hogy ez lehetővé tegye számunkra az esős évszakok történeti feljegyzéseinek beépítését, vagy hozzáadhatnánk a Hőmérséklett, a Páratartalomtés a Légnyomástváltozókat, hogy az eső feltételeinek fizikai modelljeit felhasználhassuk.

15.2. ábra - Az esernyős világot leíró Bayes-hálóstruktúra és feltételes eloszlások. Az álapotátmenet-modell a P(Esőt|Esőt–1) feltételes valószínűség-eloszlás, az érzékelő modell a P(Esernyőtt|Esőt).
Az esernyős világot leíró Bayes-hálóstruktúra és feltételes eloszlások. Az álapotátmenet-modell a P(Esőt|Esőt–1) feltételes valószínűség-eloszlás, az érzékelő modell a P(Esernyőtt|Esőt).

A 15.1. feladat annak megmutatását kéri, hogy az első megoldás – a folyamat rendjének a megnövelése – mindig átfogalmazható az állapotváltozók halmazának megnövelésére, változatlanul hagyva a rendet. Vegyük észre, hogy állapotváltozók hozzáadása javíthatja a rendszer előrejelző erejét, de megnöveli a predikciós követelményeket is: ekkor már az új változókat is jósolni kell. Így a változóknak egy „önmagában elégséges” halmazát keressük, ami valójában azt jelenti, hogy meg kell értenünk a modellezett folyamat „fizikáját”. A folyamat pontos modellezése iránti követelmény nyilvánvalóan mérsékeltebb, ha új érzékelőket vehetünk fel (például a hőmérséklet és a nyomás mérésére), amelyek közvetlenül az új állapotváltozókról szolgáltatnak információt.

Gondoljuk meg például egy X–Y síkon véletlenszerűen sétáló robot követésének a problémáját. Egy javaslat az állapotváltozók egy elégséges halmazára ekkor a pozíció és a sebesség lehet: Newton törvényeit felhasználva kiszámolható az új pozíció, és a sebesség megjósolhatatlanul változik. Ha azonban a robot akkumulátorról üzemel, akkor az elem lemerülésének tipikusan van egy szisztematikus hatása a sebesség megváltozására. Mivel ez viszont függ attól, hogy mennyi energia használódott el az összes korábbi manőverben, a Markov-tulajdonság sérül. A Markov-tulajdonságot helyreállíthatjuk egy Akkumulátort feltöltöttségi szintnek mint az Xt-t alkotó állapotváltozók egyikének a felvételével. Ez segít a robot mozgásának a jóslásában, de ugyanakkor megköveteli az Akkumulátort jóslását az Akkumulátort–1-ből és a sebességből. Bizonyos esetekben ez megbízhatóan megtehető; a pontosság azonban javulna egy, az akkumulátor feltöltöttségét mérő új érzékelő felvételével.[156] Vegyük észre, hogy a Vércukort és a MértVércukort két különböző változó, így kezeljük az aktuális mennyiségek zajos mérését.

[157] Az állapotátmenet-modell a valószínűségi analógja a 7. fejezet logikai frissítő áramkörének és a 10. fejezet követő állapot axiómáinak.