14.7. Egyéb módszerek a bizonytalan környezetben történő következtetéshez

Más tudományágak (például fizika, genetika, közgazdaságtan) régóta a valószínűségszámítást részesítették előnyben a bizonytalanság modellezésére.[154] Pierre Laplace 1819-es megfogalmazásában „A valószínűség-számítás semmi egyéb, mint a józan ész számokban megfogalmazva”. James Maxwell 1850-ben tett kijelentése szerint „a világ igazi logikája a valószínűségek kalkulusa, ami figyelembe veszi a valószínűség nagyságát, ahogy azt minden gondolkodó ember megteszi vagy meg kellene tennie”.

Ezt a régi tradíciót látva talán meglepő, hogy az MI a valószínűség-számítás helyett számos alternatívával kísérletezett. Az 1970-es évekbeli első szakértői rendszerek teljesen figyelmen kívül hagyták a bizonytalanságot, és szigorúan logikai következtetést használtak, de hamar kiderült, hogy ez a legtöbb valós problémánál nem alkalmazható. A szakértői rendszerek következő generációja (különösen az orvosi tárgytartományokban) valószínűségi technikákat használt. A kezdeti eredmények biztatók voltak, de nem voltak skálázhatók nagyobb problémákra a teljes együttes valószínűség-eloszlás megadásához szükséges exponenciális számú érték miatt. (Hatékony Bayes-hálós algoritmusok ekkor még nem voltak ismertek.) Ennek eredményeképpen a valószínűségi megközelítések elvesztették vonzerejüket 1975 és 1988 között, és számos egyéb alternatívát próbáltak ki:

  • Egy elterjedt nézet szerint a valószínűség-számítás alapvetően numerikus jellegű, míg az emberi ítélethozatal sokkal „kvalitatívabb”. Az bizonyos, hogy nem vagyunk tudatában, hogy különböző fokú bizonyossággal végzünk numerikus számításokat. (Ahogyan a logikai egyesítés elvégzésének sem vagyunk tudatában, mégis úgy tűnik, hogy képesek vagyunk valamilyenfajta logikai érvelésre.) Lehetséges, hogy a bizonyosság valamilyen numerikus fokát közvetlenül tárolják az idegsejtek kapcsolatainak és aktivációinak erősségei. Ebben az esetben ezen erősségek tudatos elérésének a nehézsége nem meglepő. Azt is el kell ismerni, hogy a kvalitatív következtetési mechanizmus a valószínűség-számítási alapokra is felépíthető, így a „nincsenek számok” érv a valószínűségek ellen nem meggyőző. Mindazonáltal néhány kvalitatív módszer igen hasznosnak tűnhet a sajátos tulajdonságaik miatt. Az egyik legjobban tanulmányozott módszer az alapértelmezéseken alapuló következtetés (default reasoning), ami nem úgy kezeli a következtetetéseket, mint amikben „bizonyos fokig hiszünk”, hanem mint „amikben addig hiszünk, amíg nincs jobb indok valami mást hinni”. Az alapértelmezéseken alapuló következtetés a 10. fejezetben szerepel.

  • Szabályalapú (rule-based) megközelítésekkel is megpróbáltak bizonytalanságot kezelni. Ezek a módszerek a logikai szabályrendszerek sikereit akarták felhasználni, de hozzáadva minden szabályhoz valamilyen „kiagyalt” ad hoc tényezőt, ami a bizonytalanságot kezeli. Ezeket az eljárásokat az 1970-es évek közepén fejlesztették ki, és igen nagy számú szakértői rendszer alapjául szolgáltak, különösen orvosi és egyéb területeken.

  • Az ismerethiány (ignorance) (ami a bizonytalansággal bizonyos értelemben szembeállítható) kérdéseit eddig még nem érintettük. Fontoljuk meg egy érme feldobását. Ha tudjuk, hogy az érme szabályos, akkor ésszerűnek tűnik, hogy a fej valószínűsége 0,5. Ha tudjuk, hogy az érme szabálytalan, de nem tudjuk, milyen módon, akkor 0,5 az egyetlen ésszerűnek tűnő valószínűség. Nyilvánvaló, hogy a két eset különböző, de a valószínűségük láthatóan nem különbözteti meg őket. A Dempster– Shafer-elmélet (Dempster–Shafer theory) intervallumértékeket (interval-valued) használ a bizonyosság fokozataira, így reprezentálja az ágens tudását egy állítás valószínűségéről. Más, másodrendű valószínűségeket használó módszereket is tárgyalunk majd.

  • A valószínűség-számítás ugyanazt a lételméleti feltevést használja, mint a logika: az események vagy igazak, vagy hamisak a világban, még ha az ágens bizonytalan is, melyik is áll fenn. A fuzzy logika (fuzzy logic) kutatói egy másik ontológiát javasoltak, ami megengedi a meghatározatlanságot (vagueness) is: azt, hogy egy esemény lehet „valamennyire” igaz. A meghatározatlanság és a bizonytalanság valójában ortogonális témakörök, ahogy azt látni fogjuk.

A következő három alfejezet ezen megközelítések mindegyikét egy kicsit részletesebben mutatja be. Nem tartalmaznak részletes technikai leírásokat, de a megadott hivatkozások segítséget nyújtanak további részletek eléréséhez.

14.7.1. Bizonytalansági következtetés szabályalapú eljárásokkal

A szabályalapú rendszerek a logikai következtés gyakorlati és szemléletes rendszerein való korai munkákból alakultak ki. A logikai rendszerek általában, és a logikai szabályalapú rendszerek speciálisan, rendelkeznek az alábbi három tulajdonsággal:

  • Lokalitás (locality): logikai rendszerekben, ha van AB formájú szabály, akkor a B kikövetkeztethető, ha az A bizonyíték adott, bármely más szabályra való tekintet nélkül. Valószínűségi rendszerekben a Markov-takaróban rendelkezésre álló összes tényt figyelembe kell venni.

  • Leválasztás (detachment): ha egyszer találtunk egy logikai bizonyítást B állítás kikövetkeztetéséhez, az állítást tetszés szerint felhasználhatjuk, a származtatásától függetlenül. Vagyis leválasztható (detached) a megokolásaitól. Valószínűségek esetén azonban a bizonyosság bizonyítékának a forrása fontos az elkövetkező következtetésekben.

  • Igazságfüggvény (truth-functionality): a logikában az összetett kifejezések igazságértéke kiszámítható az alkotóinak igazságértékéből. Valószínűségek kombinálása nem lehetséges ezen a módon, csak szigorú, teljes függetlenségi feltételezések mellett.

Számos kísérlet történt olyan bizonytalansági következtetések kifejlesztésére, ahol ezek az előnyös tulajdonságok megmaradnak. Az elképzelés szerint a bizonyosság mértékét hozzárendeljük állításokhoz és szabályokhoz, és kifejlesztünk tisztán lokális sémákat a bizonyosságmértékek kombinálására és terjesztésére. A sémák egyben igazságfüggvények, például az AB bizonyosságmértéke, az A- és B-beli bizonyosságok függvénye.

Fontos

A rossz hír a szabályalapú rendszerek számára, hogy a lokalitás, a leválasztás és az igazságfüggvény egyszerűen nem alkalmas a bizonytalansági következtetés számára. Vizsgáljuk először az igazságfüggvényt. Legyen F1 az az esemény, hogy fejet kapunk egy szabályos érme feldobásakor, legyen I1 az az esemény, hogy ugyanekkor írást kapunk, és legyen F2 az az esemény, hogy fejet kapunk egy szabályos érme második feldobásakor. Világos, hogy mindhárom esemény valószínűsége 0,5, és egy igazságtartó rendszernek ugyanazt az értéket kell hozzárendelnie bármely kettő konjunkciójához. De láthatjuk, hogy a konjunkció valószínűsége függ maguktól az eseményektől is, nem csak a valószínűségektől.

A helyzet még rosszabb, ha bizonyításokat láncolunk. Az igazságfüggvényeken alapuló rendszerekben léteznek A B alakú szabályok (rules), amelyek lehetővé teszik, hogy kiszámítsuk B-beli bizonyosságunk értékét, mint annak függvényét, hogy mennyire hiszünk a szabályban, és mennyire hiszünk A-ban. Ekkor természetesen mind előre-, mind hátrahaladó rendszereket is ki lehet fejleszteni. A szabálybeli bizonyosságunkat konstansnak tételezzük fel, amit általában a tudásmérnök határoz meg, például A0,9 B.

Gondoljuk a 14.11. (a) ábrán látható vizes-pázsit szituációra. Ha képesek szeretnénk lenni mind okozati, mind diagnosztikai következtetés elvégzésére, a két alábbi szabályra lesz szükségünk:

EsőVizesPázsit és VizesPázsit Eső

Ha nem vigyázunk, ez a két szabály visszacsatolásos módon fog működni úgy, hogy az Eső-re vonatkozó bizonyíték megnöveli a VizesPázsit-hoz tartozó bizonyosságot, ami viszont még inkább megnöveli az Eső-höz tartozó bizonyosságot. Nyilvánvaló, hogy bizonytalansági következtető rendszereknek nyilván kell tartaniuk, hogy milyen utakon terjedt a bizonyíték.

Az okok közötti következtetés (vagy kimagyarázás) szintén bonyodalmas. Gondoljuk meg, mi is történik, ha a következő két szabályunk van:

Locsoló VizesPázsit és VizesPázsit Eső

Tételezzük fel, hogy látjuk a locsolót bekapcsolva. Előreláncolással a szabályainkon keresztül ez megnöveli azt a bizonyosságot, hogy a pázsit vizes, ami viszont megnöveli az esőhöz tartozó bizonyosságot. De ez képtelenség: a locsoló bekapcsolt állapota megmagyarázza a pázsit vizességét, így csökkentenie kell az esőhöz tartozó bizonyosságot. Egy igazságfüggvényen alapuló rendszer úgy viselkedik, mintha a LocsolóEső szabályban is hinne.

Ezen nehézségek mellett hogyan lehetséges, hogy az igazságfüggvényen alapuló rendszereket valaha is hasznosnak tartották? A megoldás abban rejlik, hogy korlátozták a feladatokat körét, és a szabálybázist gondosan úgy tervezték meg, hogy nemkívánatos kölcsönhatások ne következzenek be. A leghíresebb igazságfüggvényen alapuló rendszer bizonytalansági következtetésre a bizonyossági tényező (certainty factor) modell, amit a MYCIN orvosi diagnosztikai program számára fejlesztettek ki, és széles körben használták szakértői rendszerekben az 1970-es és az 1980-as években. A bizonyossági tényezők majdnem minden alkalmazása vagy tisztán diagnosztikai (mint a MYCIN), vagy tisztán okozati szabálybázist tartalmazott. Továbbá a tények csak a szabálybázis „gyökereinél” léptek be, és a legtöbb szabálybázis egyszeresen összekötött volt. Heckerman megmutatta, hogy ezen feltételek mellett a bizonyossági tényezőkön alapuló következtetés kicsit eltérő változata ekvivalens a polifabeli Bayes-következtetéssel (Heckerman, 1986). Más körülmények között, a bizonyossági tényezők katasztrofálisan helytelen bizonyosságot eredményezhetnek a tények túlzott figyelembevétele miatt. Amint a szabályhalmaz naggyá válik, a szabályok között a nemkívánatos interakciók egyre gyakoribbak, és a felhasználók azt találták, hogy számos szabálynak kell „hangolni” a bizonyossági faktorát, amikor új szabályokkal bővítenek. Szükségtelen mondani, hogy ez a megközelítés már nem ajánlott.

14.7.2. Az ismerethiány reprezentálása: a Dempster–Shafer-elmélet

A Dempster–Shafer-elméletet (Dempster–Shafer theory) azzal a céllal hozták létre, hogy megkülönböztethetővé váljon a bizonytalanság (uncertainty) és az ismerethiány (ignorance). Ez az elmélet egy állításnak nem a valószínűségét számítja ki, hanem helyette azt, hogy mennyi annak a valószínűsége, hogy a bizonyíték támogatja az állítást. A bizonyosságnak ezt a mértékét bizonyosságfüggvénynek (belief function) nevezik, és Bel(X)-szel jelölik.

Most visszatérünk a pénzérmés példánkhoz, a bizonyosságfüggvény bemutatásához. Tételezzük fel, hogy egy rossz kinézetű alak odamegy önhöz és felajánlja, hogy fogadjon 1000 forintba, hogy a következő esetben fej lesz az eredmény. Mivel az érme lehet szabályos, de lehet szabálytalan is, milyen bizonyosságot kell ahhoz az eseményhez rendelni, hogy a következő eredmény fej lesz? A Dempster–Shafer-elmélet szerint mivel nincs bizonyíték egyik esetre sem, így azt kell mondani, hogy a bizonyosság Bel(Fej) = 0 és BelFej) = 0. Ez szkeptikussá teszi a Dempster–Shafer-elméletet használó következtető rendszereket, aminek van egy intuitív vonzereje. Most tegyük fel, hogy rendelkezésre áll egy szakértő, aki 90%-os bizonyossággal tanúsítja, hogy az érme szabályos (azaz 90%-ban biztos, hogy P(Fej) = 0,5). Ekkor a Dempster–Shafer-elmélet azt adja, hogy Bel(Fej) = 0,9 × 0,5 = 0,45, és hasonlóan BelFej) = 0,9 × 0,5 = 0,45. Ekkor még mindig 10% az a „hiány”, amit a tényeink nem fednek le. „Dempster szabálya” (Dempster, 1968) megmutatja, hogy hogyan kombináljunk tényeket, hogy új Bel értéket kapjunk, Shafer munkája pedig ezt egy teljes számítási modellként fogalmazta meg.

Mint az alapértelmezéses következtetésnél, itt is probléma a bizonyosság és a cselekvések összekapcsolása. Valószínűségek esetén a döntéselmélet szerint, ha P(Fej) = 0,5 és PFej) = 0,5, akkor (feltéve, hogy nyerni és veszteni 1000 forintot pontosan egymás ellentettjei) a következtető számára közömbös lesz a tét elfogadása vagy elutasítása. Egy Dempster–Shafer-következtető esetén BelFej) = 0, és így nincs oka elfogadni, de ugyanakkor Bel(Fej) = 0, és így nincs oka vonakodni sem. Így látható, hogy ebben az esetben a Dempster–Shafer-következtető ugyanarra a következtetésre jutott, hogy hogyan cselekedjen. Sajnos a Dempster–Shafer-elmélet számos más esetben is megenged nem definiált döntéseket, amikor a valószínűségi következtetés konkrét választást eredményez. Valójában a hasznosság fogalma a Dempster–Shafer-modellben még nem kellően tisztázott.

Dempster–Shafer-elmélet egyik értelmezése, hogy egy valószínűségi intervallumot definiál – az intervallum a Fej esetén a szakértő tanúságtétele előtt [0, 1], míg utána [0,45, 0,55]. Az intervallum nagysága hasznos segítséget adhat annak megítélésében, hogy mikor van szükségünk további tényekre: elárulhatja, hogy a szakértő tanúságtétele akkor fog segíteni, ha nem tudjuk, hogy szabályos-e az érme, de nem fog segíteni, ha már tudjuk, hogy az érme szabályos. Azonban nincsenek világos irányelvek ennek megtételére vonatkozóan, mivel nincs világos értelmezés arra, hogy mit is jelent az intervallum szélessége. A Bayes-megközelítésben ez a fajta következtetés könnyen elvégezhető, ha megvizsgáljuk azt, hogy újabb tények begyűjtésével hogyan változna egy bizonyosság. Például a fejek megjelenésével kapcsolatos bizonyosságunkat jelentősen befolyásolná, ha tudjuk, hogy az érme szabályos, és aszimmetrikus súly észrevétele jelentősen befolyásolná azon bizonyosságunkat, hogy az érme szabályos. Egy teljes Bayes-modell magában foglalna ehhez hasonló tényezőkre vonatkozó valószínűségi becsléseket is, megengedve, hogy a „tudatlanságunkat” bizonyosságaink azon megváltozásának mértékével fejezzük ki, amelyek jövőbeli megfigyelések esetén következnének be.

14.7.3. A meghatározatlanság reprezentálása: fuzzy halmazok és logikák

Fontos

A fuzzy halmazok elmélete (fuzzy set theory) egy eszköz annak specifikálására, hogy egy objektum milyen mértékben illeszkedik egy bizonytalan leíráshoz. Például fontoljuk meg azt az állítást, hogy „Nóri magas”. Igaz ez akkor, ha Nóri 175 cm magas? A legtöbb ember vonakodna „igent” vagy „nemet” mondani, és inkább azt választaná, hogy „olyasmi”. Látható, hogy ez nem egy külső világra vonatkozó bizonytalanság – mi biztosak vagyunk Nóri magasságában. A probléma az, hogy a „magas” nyelvi kifejezés nem az objektumok éles kettéosztását jelenti – a magasságnak fokozatai vannak. Ezért a legtöbb szerző szerint a fuzzy halmazelmélet egyáltalán nem használható bizonytalansági következtetésekre. Ehelyett a fuzzy halmazelmélet a MagasSzemély-t egy fuzzy predikátumnak tekinti, aminek az igazságértéke inkább egy 0 és 1 közötti érték, mint hogy igaz vagy hamis lenne. A „fuzzy halmaz” név a predikátum értelmezéséből származik, ahogyan implicite definiálja a halmaz tagjait – egy halmazt, aminek nincsenek éles határai.

A fuzzy logika (fuzzy logic) egy eljárás olyan logikai kifejezésekkel való következtetésre, amelyek fuzzy halmazbeli tagsági állításokat írnak le. Például annak az összetett kifejezésnek, hogy MagasSzemély(Nóri) ∨ Nehéz(Nóri) van fuzzy igazságértéke, ami a kifejezésben lévő komponensek igazságértékeinek a függvénye. Egy összetett kifejezés T fuzzy igazságértékének a kiértékelésére a következő alapvető szabályok szolgálnak:

T(AB) = min(T(A), T(B))

T(AB) = max(T(A), T(B))

TA) = 1 – T(A)

A fuzzy logika tehát egy igazságfüggvényen alapuló rendszer, és ez komoly nehézségeket okoz. Tegyük fel például, hogy T(MagasSzemély(Nóri)) = 0,6 és T(Nehéz(Nóri)) = 0,4. Ekkor azt kapjuk, hogy T(MagasSzemély(Nóri) ∧ Nehéz(Nóri)) = 0,4, ami elfogadhatónak tűnik, de az is adódik, hogy T(MagasSzemély(Nóri) ∧ ¬MagasSzemély(Nóri)) = 0,4, ami már nem. Világos, hogy a probléma amiatt lép fel, hogy az igazságfüggvényen alapuló megközelítés nem képes kezelni a pozitív és negatív korrelációkat az állítás részei között.

A fuzzy szabályozás (fuzzy control) egy metodológia olyan szabályozási rendszerek alkotására, amelyekben a valós értékű bemenetek leképezését a kimeneti paraméterekre fuzzy szabályok reprezentálják. A fuzzy szabályozás nagyon sikeresnek bizonyult olyan kereskedelmi termékekben, mint az automatikus sebességváltók, a videokamerák és a villanyborotvák. A kritikusok [lásd például (Elkan, 1993)] úgy érveltek, hogy ezek az alkalmazások azért sikeresek, mert kicsi a szabálybázisuk, nem végeznek többlépéses következtetést, és hangolható paramétereik vannak, amelyek állításával a rendszer teljesítménye javítható. Az a tény, hogy fuzzy műveleteket használnak, mellékes a sikereik szempontjából; a magyarázat egyszerűen az, hogy egy tömör és szemléletes módszert biztosítanak egyenletesen interpoláló, valós értékű függvények megadására.

Voltak arra irányuló kísérletek, hogy a fuzzy logikát a valószínűség-számítás keretein belül értelmezzék. Az egyik elgondolás az, hogy az olyan kijelentéseket, mint „Nóri magas” úgy fogjuk fel, mint egy folytonos rejtett változó, Nóri valódi Magasság-ának diszkrét megfigyeléseit. A valószínűségi modell meghatározza a P(„Megfigyelő állítja, hogy Nóri magas”∣Magasság) valószínűséget, például az 14.3.1. szakasz - Bayes-hálók folytonos változókkal részben leírt probit eloszlás (probit distribution) felhasználásával. Ekkor az a posteriori eloszlás Nóri magassága felett a megszokott módon számolható ki, például ha a modell része egy hibrid Bayes-hálónak. Egy ilyen megközelítés természetesen nem igazságfüggvényen alapuló. Például a feltételes eloszlás

P(„Megfigyelő állítja, hogy Nóri magas”∣Magasság, Súly)

kapcsolatot enged meg a magasság és a súly között, ahogyan a megfigyelést okozzák. Így nagyon valószínűtlen, hogy valakit, aki két és fél méter magas és kilencven kilogramm, „magas és nehéz”-nek nevezzünk, bár a „két és fél méter” „magas”-nak és a „kilencven kilogramm” „nehéz”-nek minősül.

A fuzzy predikátumoknak szintén adható egy valószínűségi értelmezés a valószínűségi halmazokat (random sets) felhasználva – azaz olyan valószínűségi változókat, amiknek lehetséges értékei objektumok halmazai. Például a MagasSzemély egy valószínűségi halmaz, amelynek lehetséges értékei emberek halmazai. A P(Magas = S1) valószínűség, ahol S1 az embereknek valamely konkrét halmaza, annak a valószínűsége, hogy pontosan ezt a halmazt minősítené „magas”-nak a megfigyelő. Ekkor a „Nóri magas” valószínűsége minden olyan halmaz valószínűségének az összege, amelyben Nóri elemként jelen van.

Mind a hibrid Bayes-hálós megközelítés, mind a valószínűségi halmaz megközelítés úgy tűnik, hogy modellezi a meghatározatlanság egyes vetületeit bizonyosságok felhasználása nélkül. Mindazonáltal számos megválaszolatlan kérdés van a nyelvi megfigyelések és folytonos mennyiségek helyes reprezentációjával kapcsolatban, amely kérdésekkel a fuzzy kutatói közösségen kívül a többség nem foglalkozik.[154] A bizonytalan ismereteket és/vagy bizonytalan következtési formákat tartalmazó következtetéseket a továbbiakban egységesen „bizonytalansági következtetéseknek” nevezzük. (A ford.)