6.5. Véletlen elemet is tartalmazó játékok

A valós életben számos olyan megjósolhatatlan külső eseménnyel van dolgunk, ami miatt előre nem látható helyzetbe kerülünk. Sok játék ezt a megjósolhatatlanságot egy véletlen elem, mint például a kockadobás, bevezetésével veszi figyelembe. Ily módon egy lépéssel közelebb visznek bennünket a valósághoz, és megéri megvizsgálni, hogy ez milyen hatással van a döntési folyamatra.

Az ostábla tipikusan olyan játék, amely ötvözi a szerencsét és a tudást. A játékosok a lépések előtt kockát dobnak, amivel meghatározzák az adott játékos számára megengedett lépéseket. A 6.10. ábra ostáblaállásánál Fehér egy 6-ost és egy 5-öst dobott, és négy lehetséges lépés közül választhat.

6.10. ábra - Egy tipikus ostáblaállás. A játék lényege, hogy az egyik fél összes bábuját eltávolítsuk a tábláról. Fehér az óramutató járásával egyező irányban halad a 25-ös felé, míg Fekete az óramutató járásával ellentétes irányban, a 0 felé halad. Egy bábuval bármelyik helyre lehet lépni, kivéve azokat a helyeket, ahol az ellenfélnek már legalább két bábuja található. Ha egy olyan helyre lépünk, ahol az ellenfélnek egy bábuja található, akkor azt a bábut elfogtuk, és a lépkedést az elejéről kell újrakezdenie. Ennél a táblaállásnál Fehér épp most dobott 6–5-öt, és négy megengedett lépés közül választhat: (5–10,5–11), (5–11,19–24), (5–10,10–16) és (5–11,11–16).
Egy tipikus ostáblaállás. A játék lényege, hogy az egyik fél összes bábuját eltávolítsuk a tábláról. Fehér az óramutató járásával egyező irányban halad a 25-ös felé, míg Fekete az óramutató járásával ellentétes irányban, a 0 felé halad. Egy bábuval bármelyik helyre lehet lépni, kivéve azokat a helyeket, ahol az ellenfélnek már legalább két bábuja található. Ha egy olyan helyre lépünk, ahol az ellenfélnek egy bábuja található, akkor azt a bábut elfogtuk, és a lépkedést az elejéről kell újrakezdenie. Ennél a táblaállásnál Fehér épp most dobott 6–5-öt, és négy megengedett lépés közül választhat: (5–10,5–11), (5–11,19–24), (5–10,10–16) és (5–11,11–16).

6.11. ábra - Egy ostáblaállás sematikus játékfája
Egy ostáblaállás sematikus játékfája

Habár Fehér tudja, hogy számára melyek a megengedett lépések, azt nem tudja, hogy Fekete milyen számokat fog dobni, így nem tudhatja, hogy melyek lesznek Fekete megengedett lépései. Ez azt jelenti, hogy Fehér nem tud egy 3 × 3-as amőbánál látott teljes játékfához hasonlót elkészíteni. Az ostábla esetén a játékfának a MAX és MIN csomópontok mellett tartalmaznia kell véletlen csomópontokat (chance nodes) is. A 6.11. ábrán a véletlen csomópontokat körök jelölik. A véletlen csomópontokból kiinduló ágak a lehetséges kockadobásokat jelölik. Minden ág a dobott értékkel és előfordulásának valószínűségével van felcímkézve. Két kockával történő dobásnál harminchatféle eredményt kaphatunk. Ezek a dobások mind azonos valószínűségűek, mivel azonban a 6–5 megegyezik az 5–6-tal, így csak 21 különböző dobás létezik. A hat dupla (1–1-től egészen 6–6-ig) 1/36-od valószínűséggel, míg a többi 15 különböző dobás 1/18-ad valószínűséggel fordul elő.

A következő lépés annak megértése, hogyan kell helyes döntéseket hozni. Nyilvánvalóan továbbra is azt a lépést szeretnénk kiválasztani, ami a legjobb álláshoz vezet. A lehetséges állások azonban most nem rendelkeznek egy jól meghatározott minimax értékkel. Ehelyett csak egy átlagos vagy várható értéket (expected value) tudunk kiszámítani, ahol az átlagolást az összes lehetséges kockadobásra végezzük el. Ezzel a determinisztikus játékok minimax értékét (minimax value) a véletlen csomópontokat tartalmazó játékok várhatóminimax értékére (expectiminimax value) általánosítottuk. A végállapotok és a MAX és MIN állapotok (ahol a kockadobás eredménye ismert) ugyanúgy viselkednek, mint eddig. A véletlen csomópontok kiértékeléséhez az összes lehetséges kockadobás figyelembevételével számított súlyozott átlagot kell venni, vagyis:

ahol a véletlen n csomópont állapotátmenet-függvénye az n állapotot egyszerűen módosítja az összes kockadobás eredményezte s követő állapot értékével és a dobás P(s) valószínűségével. Ezt az eljárást rekurzívan alkalmazhatjuk a gyökérig, ugyanúgy, mint a minimax esetén. Az algoritmus részleteit feladatnak hagyjuk meg az olvasónak.

6.5.1. Az állás kiértékelése véletlen csomópontokat tartalmazó játékok esetén

Hasonlóan a minimaxhoz, a várhatóminimax esetén is alkalmazhatjuk a nyilvánvaló közelítést, vagyis valamilyen ponton levághatjuk a keresést, és a levelekre egy kiértékelő függvényt alkalmazhatunk. Úgy gondolhatnánk, hogy egy olyan játék esetén, mint az ostábla, a kiértékelő függvény elvben semmiben sem tér el a sakknál alkalmazott kiértékelő függvényektől, melyeknek most is magasabb pontot kell adniuk a jobb állásokra. Valójában azonban a véletlen csomópontok jelenléte azt jelenti, hogy sokkal körültekintőbbnek kell lennünk abban a tekintetben, hogy a kiértékelő függvény értékei mit jelentenek. A 6.12. ábra mutatja a problémát: ha a kiértékelő függvény a levelekhez az [1, 2, 3, 4] értékeket rendeli hozzá, az A1 lépés lesz a legjobb, az [1, 20, 30, 400] értékekkel az A2 lesz a legjobb. Ebből adódóan egy program teljesen másként viselkedik, ha átskálázzuk a kiértékelő függvény értékeket! Kiderül, hogy ha el akarjuk kerülni ezt az érzékenységet, akkor a kiértékelő függvény az egy adott állásból való győzelem valószínűségének (vagy általánosabban az állás várható hasznosságának) csak egy pozitív lineáris transzformációja lehet. Ez a bizonytalanságot is tartalmazó helyzetek fontos és általános tulajdonsága. A 16. fejezetben tovább foglalkozunk ezzel a kérdéssel.

6.5.2. A várhatóminimax komplexitása

Ha a program előre tudná a játék folyamán a későbbiekben előforduló összes kockadobás eredményét, akkor egy kockadobást is tartalmazó játék megoldása ugyanolyan lenne, mint egy kockadobást nem tartalmazó játéké, amit a minimax O(bm) idő alatt tesz meg. Mivel a várhatóminimax figyelembe veszi az összes lehetséges kockadobás-sorozat eredményét is, annak időigénye O(bmnm) lesz, ahol n a különböző dobások számát jelöli.

6.12. ábra - A levélértékeken végrehajtott sorrendőrző transzformáció megváltoztatja a legjobb lépést
A levélértékeken végrehajtott sorrendőrző transzformáció megváltoztatja a legjobb lépést

Még ha a fa mélységkorlátja egy kis értékű d is, a minimaxhoz képesti többletköltség miatt irreális túl messzire előrenézni a véletlen játékok többségénél. Ostáblánál n értéke 21, b pedig általában 20 körüli értéket vesz fel, de bizonyos helyzetekben akár 4000 is lehet, a dupla kockadobásoknál. Valószínűleg csak három lépésváltást tudunk kezelni.

A problémáról másféleképp is gondolkodhatunk: az alfa-béta algoritmus előnye, hogy figyelmen kívül hagyja azokat a későbbi fejleményeket, amelyek a legjobb játék során egyszerűen nem következnek be. Így a valószínű előfordulásokra koncentrál. A kockát használó játékok esetén nem léteznek valószínű lépéssorozatok, mivel adott lépések megtételéhez először a kockának kell a megfelelő oldalára esnie, hogy ezek a lépések egyáltalán megengedhetők legyenek. Ez egy általános probléma minden olyan esetben, amikor a bizonytalanság is képbe kerül: a lehetőségek óriási mértékben megsokszorozódnak, és értelmetlenné válik részletes cselekvési terveket kidolgozni, mert a világ valószínűleg nem ezek szerint fog viselkedni.

Kétségtelen, hogy az olvasónak már eszébe jutott, hogy valami alfa-béta nyeséshez hasonló dolgot a véletlen csomópontokat tartalmazó játékfákra is alkalmazni lehetne. Kiderül, hogy ez valóban lehetséges. A MAX és a MIN csomópontok elemzése változatlan, de egy kis leleményességgel a véletlen csomópontokat is nyeshetjük. Tekintsük a 6.11. ábra C véletlen csomópontját, és nézzük meg, mi történik az értékével, amikor a gyermekeit vizsgáljuk és kiértékeljük. Kérdés, hogy lehetséges-e C értékére egy felső korlátot találni, még mielőtt az összes gyermekét megvizsgálnánk? (Idézzük vissza, hogy az alfa-béta nyesésnek pontosan erre van szüksége ahhoz, hogy egy csomópontot és az abból kiinduló részfát lenyeshesse.) Ez első pillantásra lehetetlennek tűnhet, mivel a C értéke a gyermekei értékének az átlaga, és amíg nem láttuk az összes kockadobás eredményét, addig ez az átlag akármi is lehet, mivel a meg nem vizsgált gyermekek akármilyen értéket felvehetnek. Ha azonban a hasznosságfüggvény lehetséges értékeit korlátok közé szorítjuk, akkor korlátokat kaphatunk az átlagra is. Például ha azt mondjuk, hogy a hasznosságértékek +3 és –3 között lehetnek, akkor a levélcsomópontok értékei már korlátosak, és a véletlen csomópont értékére az összes gyermekének megvizsgálása nélkül is adhatunk felső korlátot.

6.5.3. Kártyajátékok

A kártyajátékok sok szempontból érdekesek, nem csupán a szerencsejáték-jellegük miatt. A játékok óriási választékából azokra fogunk összpontosítani, ahol a kártyákat a játék elején véletlen módon osztják szét, és ahol mindegyik játékos által kapott leosztás más játékosok számára nem megfigyelhető. Ilyen játék a bridzs, a whistjáték, a hearts[57]és a póker néhány formája.

Az első pillantásra úgy tűnhet, hogy a kártyajátékok pont olyanak, mint a kockadobásos játékok. A kártyákat véletlenül osztjuk szét, és ez meghatározza a játékosok lehetséges lépéseit. Itt azonban az összes kocka a legelején gördül le! Ezt a hasonlatot próbáljuk továbbvinni. Ki fog derülni, hogy ez a gyakorlatban igen hasznos lesz. Mellesleg hibás is, igen érdekes okok miatt.

Képzeljük el, hogy két játékos, MAX és MIN, négykártyás kétkezes bridzset gyakorol, ahol minden kézleosztás látható. A leosztások az alábbiak, és MAX hív elsőnek:

MAX: ♥ 6 ♦ 6 ♣ 9 8 MIN: ♥ 4 ♠ 2 ♣ 10 5

Tegyük fel, hogy MAX ♣ 9-et játszik. MIN-nek szint kell játszania, tehát ♣ 10-et vagy ♣ 5-öt. MIN ♣ 10-et játszik és elviszi az ütést. Most MIN következik és ♠ 2-vel indul. MAX-nak nincs pikkje (és így az ütést elvinni nem tudja), következésképpen valamelyik kártyáját le kell játszania. Nyilvánvaló választás a ♦ 6, mert a két másik győztes kártya. Most függetlenül attól, hogy MIN mivel indul a következő ütésben, MAX az utolsó két ütést elviszi, és a játék két-két ütés szinten döntetlen lesz. Könnyű megmutatni a minimax megfelelő változatával (lásd 6.12. feladat), hogy MAX ♣ 9-es indulása valójában egy optimális választás.

Módosítsuk most MIN leosztását, ♥ 4-et ♦ 4-re cserélve:

MAX: ♥ 6 ♦ 6 ♣ 9 8 MIN: ♦ 4 ♠ 2 ♣ 10 5

A két eset tökéletesen szimmetrikus: a játék lefolyása azonos lesz, kivéve, hogy a második ütésnél MAX a ♥ 6-ot fogja megjátszani. A játék ugyanúgy döntetlen lesz két-két ütéssel, és a ♣ 9 optimális döntés lesz most is.

Egyelőre minden jónak tűnik. Most rejtsük el MIN kártyáinak egyikét: MAX tudja, hogy MIN-nek vagy az egyik (♥ 4-gyel), vagy a másik (♦ 4-gyel) leosztása van, de fogalma sincs melyik. MAX a következőképpen érvel:

A ♣ 9-es indulás optimális választás MIN első leosztásával szemben és hasonlóan a második leosztásával szemben is, így most is optimálisnak kell lennie, mert tudomásom szerint MIN-nél a két leosztás valamelyike van.

Amit MAX használ, azt általánosságban a „jövőbe látás szerinti átlagolásnak” nevezhetnénk. Az ötlet a cselekvés értékelése nem látott kártyák mellett oly módon, hogy először kiszámítunk minimax értékeket minden lehetséges leosztás esetére, majd várható értéket számítunk a leosztásokra nézve, azok valószínűségét felhasználva.

Ha azt gondolja, hogy ez egy értelmes stratégia (vagy ha nincs véleménye, mert nem érti a bridzset), tekintse a következő történetet:

  1. nap: Az A út egy halom aranyhoz vezet. A B út egy elágazáshoz vezet. Ha az elágazásnál balra fordul, egy ékszerhegyet talál, ha az elágazásnál jobbra fordul, elüti egy busz.

  2. nap: Az A út egy halom aranyhoz vezet. A B út egy elágazáshoz vezet. Ha az elágazásnál jobbra fordul, egy ékszerhegyet talál, ha az elágazásnál balra fordul, elüti egy busz.

  3. nap: Az A út egy halom aranyhoz vezet. A B út egy elágazáshoz vezet. Ha jól választ, egy ékszerhalmot talál, ha rosszul, elüti egy busz.

Nyilvánvaló, nem buta döntés, ha az első két napon a B utat választjuk. Nincs olyan épelméjű személy azonban, aki a harmadik napon is maradna B-nél. Mégis pontosan ez az, amit a jövőbe látás szerinti átlagolás sugall. A B út az 1. nap és a 2. nap helyzetekben optimális, következésképpen optimális a 3. nap szituációban is, hiszen az első két eset egyike fog előfordulni. Térjünk vissza a kártyajátékunkhoz: miután MAX ♣ 9-et hív, MIN ♣ 10-zel győz. MIN ♠ 2-vel indul, mint korábban, és most MAX ott van az elágazásnál bármiféle eligazítás nélkül. Ha MAX a ♥ 6-ot játszotta meg, és MIN-nek van még ♥ 4-e, ♥ 4 lesz a győztes, és MAX a játékot elveszíti. Hasonlóan, ha MAX a ♦ 6-ot játszotta meg, és MIN-nek van még ♦ 4-e, MAX szintén veszteni fog. A ♣ 9 első ízben való hívása tehát olyan helyzethez vezet, ahol MAX-nak 50%-os esélye van a vesztésre (sokkal jobb lenne, ha a ♥ 6-ot vagy a ♦ 6-ot hívná elsőnek, döntetlent biztosítva).

A leszűrendő lecke az, hogy amikor hiányos az információ, meg kell fontolni, hogy milyen információval fogunk rendelkezni a játék minden pillanatában. MAX algoritmusával az a probléma, hogy feltételezi, hogy minden lehetséges leosztásnál a játék úgy folytatódik, mintha minden kártya látható lenne. Ahogy a példánk mutatja, ez olyan cselekvésre készteti MAX-ot, mintha minden jövőbeli bizonytalanság feloldódna, ha eljön az ideje. MAX algoritmusa sem fog soha információgyűjtéshez folyamodni (vagy a partner informálásához), mert egy-egy leosztáson belül erre nincs szüksége. Az olyan játékoknál, mint a bridzs, gyakran értelmes dolog olyan kártyával indulni, amely segíti kideríteni az ellenség leosztását, vagy a partnerünket a saját leosztásunkról informálja. Ilyen viselkedést automatikusan generálhatunk a nem tökéletes információjú játékokra kifejlesztett optimális algoritmussal. Az ilyen algoritmus nem a világállapotok terében (kártyaleosztások), hanem a hiedelmi állapotok terében (belief states) (hiedelmek, hogy kinek milyen kártyája van, milyen valószínűséggel) keres. Az algoritmust a 17. fejezetben tudjuk majd megfelelően elmagyarázni, miután felépítettük a szükséges valószínűségi apparátust. Abban a fejezetben azzal a nagyon fontos szemponttal is fogunk foglalkozni, hogy a nem tökéletes információjú játékokban az a legjobb, ha minél kevesebb információt adunk ki az ellenségnek, és ennek legjobb módszere, ha nem megjósolható módon cselekszünk. Ez az oka annak, hogy az étteremellenőrök véletlen módon választják meg az ellenőrzések időpontját.[57] Az Angol–magyar Nagyszótár sem segít – ezeknek a játékoknak nincs a mai magyar nyelvben használatos nevük. (A ford.)